English

Projekt Kreativní komunitní plánování – síť evropských občanů

Vítejte na stránkách projektu CREATIVE COMMUNITY PLANNING – EUROPEAN CITIZEN NETWORK (Kreativní komunitní plánování – síť evropských občanů).

Projekt je realizován Centrem pro komunitní práci západní Čechy, mezinárodní organizací British Council a neziskovými organizacemi CLES - Centre for Local Economic Strategies (UK) a Dodo ry (Finsko).

Tento projekt je realizován za finanční podpory programu „Evropa pro občany“ Evropské unie.

Za obsah webových stránek odpovídá výlučně autor. Webové stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Cílem projektu

je vytvořit síť evropských občanů, organizací občanské společnosti a zástupců měst, kteří se aktivně zapojují do komunitního plánování a využívají metodu Future City Game (Hra Budoucí Město) při plánování rozvoje měst. Projekt zahrnuje:

  • třídenní konferenci, konanou v Plzni, která se zaměří na sdílení zkušeností se zapojováním veřejnosti do plánování rozvoje měst a s využíváním metody Future City Game,
  • vytvoření společných webových stránek – Fóra evropských občanů zajímajících se o metodu Future City Game,
  • vytvoření a distribuci souhrnné publikace o projektu a metodě Future City Game,
  • vytvoření a distribuci katalogu – DVD, které bude zahrnovat prezentace z realizovaných her, příklady dobré praxe a představení vybraných nápadů vytvořený v rámci realizací Future City Game v Evropě.

Projekt přispěje k mezikultunímu dialogu a výměně zkušeností, názorů a hodnot mezi občany Evropské unie. Posílí zapojení občanů do strategického plánování na místní i evropské úrovni.

Informace o dotačním programu "Evropa pro občany"

jsou k dispozici na stránkách Evropské komise (http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.html) a Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php).

Informace o metodě Future City Game

naleznete v sekci Future City Game těchto webových stránek.

poslat mail vytiskni
Centrum pro komunitní práci Program 'Evropa pro občany' British Counsil project Creative cities managed by British Concil www stránky města Plzeň Dodo is a dynamic, modern environmental organisation that avoids black-and-white views of the world. Centre for Local Economic Strategies

(c) 2009 www stránky Hanja.eu a ANTstudio.cz


Cenntrum pro komunitní práci, západní Čechy

Americká 29, 301 38 Plzeň

Česká republika

www.cpkp-zc.cz